ALGEMENE VOORWAARDEN

De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk per telefoon 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de praktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de praktijk 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, kan doorgang van de behandeling niet gegarandeerd worden. 

De cliënt voorziet de praktijk tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. De praktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. De praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren
aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.